Dotyczy:   zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na „Obsługę ratowniczą Pływalni „Panorama” ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej oraz Pływalni „Start” ul. Startowa 36 w Bielsku-Białej”.

(znak sprawy: DOS 340-7/11)