Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies m.in. dla dostosowania treści do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. W swoim programie możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Domyślnie większość przeglądarek internetowych zapisuje pliki cookies w pamięci urządzenia i takie ustawienie pozwoli Ci w pełni wykorzystać zalety naszej strony www. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z polityką prywatnościInformacja o RODO

Zamknij komunikat

Znajdujesz się tutaj: bbosir.bielsko.pl - Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Rozdział 1.

Preambuła, czyli wstęp do dokumentu

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy pracownik Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy                 w jakiejkolwiek formie. Pracownicy BBOSiR realizując te cele, działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz swoich kompetencji.

Rozdział 2.

Słowniczek pojęć/objaśnienie terminów używanych w dokumencie Polityka ochrony dzieci

1.    Pracownikiem jest osoba zatrudniona w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, a także wolontariusz i stażysta.

2.    Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18. roku życia.

3.    Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.

4.    Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika  BBOSiR lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.

5.    Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez kierownictwo BBOSiR pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie obiektów zarządzanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

6.    Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem to wyznaczony przez kierownika jednostki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w BBOSiR.

7.    Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

8.    Jednostka, BBOSiR to Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

9.    Kierownictwo jednostki to Dyrektor Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

Rozdział 3.

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

1.    Pracownicy Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.

2.    W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy BBOSiR podejmują rozmowę z opiekunami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

 

Rozdział 4.

Zasady rekrutacji pracowników/wolontariuszy/stażystów/praktykantów

Rekrutacja pracowników odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji.  Zasady stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.

 

Rozdział 5.

Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami (wolontariuszami, stażystami, praktykantami) BBOSiR a dziećmi

Pracownicy Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko i dziecko–dziecko ustalone w BBOSiR. Zasady stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

 

Rozdział 6.

Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

1.    Zagrożenie bezpieczeństwa dzieci może przybierać różne formy, z wykorzystaniem różnych sposobów kontaktu i komunikowania.

2.    Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto następującą kwalifikację zagrożenia bezpieczeństwa dzieci:

1)    popełniono przestępstwo na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem),

2)    doszło do innej formy krzywdzenia, niebędącej przestępstwem, takiej jak np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie,

3)    doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka (np. związanych z żywieniem, higieną czy zdrowiem).

3.    Na potrzeby niniejszego dokumentu wyróżniono procedury interwencji w przypadku podejrzenia działania na szkodę dziecka przez:

1)    osoby dorosłe (pracowników, inne osoby trzecie, rodziców/opiekunów prawnych),

2)    inne dziecko.

4.    W przypadku powzięcia przez pracownika BBOSiR podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, lub zgłoszenia takiej okoliczności przez dziecko lub opiekuna dziecka, pracownik BBOSiR ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji kierownictwu BBOSiR. Notatka może mieć formę pisemną lub mailową.

5.    Kierownictwo jednostki informuje opiekunów o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub najbliższy ośrodek pomocy społecznej).

6.    Po poinformowaniu opiekunów zgodnie z punktem poprzedzającym, kierownictwo jednostki składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej.

7.    W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112. Poinformowania służb dokonuje pracownik BBOSiR, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu.

8.    W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez pracownika BBOSiR,  wówczas osoba ta zostaje odsunięta od wszelkich form kontaktu z dziećmi (nie tylko dzieckiem pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy.

9.    Wszystkie osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych powzięły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

10. W przypadku gdy podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa dziecka zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

11. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, należy poinformować właściwe miejscowo organy, w tym policję poprzez pisemne zawiadomienie.

12. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko powyżej lat 17, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas należy poinformować właściwą miejscowo jednostkę policji lub prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie.

 

Rozdział 7.

Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

1.    BBOSiR zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.    BBOSiR, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

3.    Wytyczne dotyczące zasad publikacji wizerunku dziecka stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej Polityki.

4.    Pracownikom BBOSiR nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie jednostki bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.

5.    Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekuna na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

6.    Upublicznienie przez pracownika BBOSiR wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

7.    Pisemna zgoda, o której mowa w ust. 6., powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie www.youtube.com w celach promocyjnych) oraz czy będzie wykorzystany przez osoby trzecie.

 

Rozdział 8.

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych

1.    BBOSiR, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązany podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
Na terenie jednostki dostęp dziecka do Internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika BBOSiR - na urządzeniach jednostki. 

2.    W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika BBOSiR, osoba ta ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci podczas zajęć.

3.    Osoba odpowiedzialna za Internet zapewnia, aby sieć internetowa oraz stanowiska komputerowe jednostki była zabezpieczona przed niebezpiecznymi treściami poprzez oprogramowanie antywirusowe i firewall.

4.    Korzystanie ze sprzętu komputerowego i sieci komputerowej BBOSiR bez nadzoru pracownika BBOSiR jest niedopuszczalne. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych stanowią załącznik nr 6 do niniejszej Polityki.

 

Rozdział 9.

Monitoring

1.    Kierownictwo jednostki wyznacza Starszego inspektora ds. pracowniczych jako osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w BBOSiR.

2.    Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.

3.    Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, przeprowadza wśród pracowników jednostki, raz na 24 miesiące, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Polityki.

4.    W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w BBOSiR.

5.    Osoba, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania ankiet wypełnionych przez pracowników BBOSiR. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje kierownictwu jednostki.

6.    Kierownictwo jednostki wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom nowe brzmienie Polityki.

7.    Mając na uwadze specyfikę działania hoteli, kierownictwo jednostki wprowadza „Procedury ochrony dzieci w OSR „Victoria” stanowiące załącznik nr 7 do „Polityki oraz procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem w BBOSiR”. W zakresie w jakim „Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem w BBOSiR” pozostają w sprzeczności z „Procedurami ochrony dzieci w OSR „Victoria” wiążące pozostają zapisy zawarte w „Procedurach ochrony dzieci w OSR „Victoria”.

 

Rozdział 10.

Przepisy końcowe

1.    Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

2.    Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników jednostki, w szczególności poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.

Załączniki